Η αρχιτεκτονική μελέτη είναι ένα σημαντικό κομμάτι του διαδικασίας σχεδιασμού και κατασκευής κτιρίων και υποδομών που αποτελεί το θεμέλιο για τη δημιουργία λειτουργικών, αισθητικά ελκυστικών και ασφαλών χώρων. Πρόκειται για μια συνολική και ενδιαφέρουσα διαδικασία, η οποία συνδέει την τέχνη της αρχιτεκτονικής με την επιστήμη της μηχανικής, τη διαχείριση του χώρου και τις ανάγκες των ανθρώπων που θα χρησιμοποιήσουν το κτίριο.

Η αρχιτεκτονική μελέτη διαδραματίζει έναν ζωτικό ρόλο σε κάθε φάση του κύκλου ζωής ενός έργου, από τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή, τη συντήρηση και την ανακαίνιση. Αναλύοντας τη φύση και τον σκοπό του έργου, οι αρχιτέκτονες προσαρμόζουν τον σχεδιασμό του ώστε να προσφέρει τη βέλτιστη λύση στις ανάγκες των χρηστών.

Τι περιλαμβάνει όμως μια αρχιτεκτονική μελέτη;

Στην αρχιτεκτονική μελέτη καθορίζονται η κάτοψη, οι διαστάσεις και η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες του πελάτη, άρα εδώ καθορίζεται το πώς οι χώροι θα λειτουργήσουν και πώς θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Καθορίζεται η κατάλληλη θέση και ο προσανατολισμός του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και γίνεται ο κατάλληλος σχεδιασμός και η σωστή χωροθέτηση των ανοιγμάτων για να επιτευχθεί ο βέλτιστος ηλιασμός, ο φυσικός φωτισμός και ο αερισμός. Μαζί με τη στατική μελέτη και τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η εκπόνησή της αρχιτεκτονικής μελέτης  είναι απαραίτητη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, και άρα για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Τέλος, η αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το υπάρχον φυσικό και περιβάλλον, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη είναι σημαντικά κομμάτια. Μια αρχιτεκτονική μελέτη δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα του κτιρίου και την ασφάλεια των χρηστών του, προτείνει λύσεις που θα μειώσουν το αποτύπωμα του έργου στο φυσικό περιβάλλον, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της διακόσμησης, των χρωμάτων, των υλικών και την ενσωμάτωση τεχνολογικών συστημάτων για να δημιουργήσει ένα συνολικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικότερα τα στάδια της αρχιτεκτονικής μελέτης

Μιλώντας πιο τεχνικά, μία αρχιτεκτονική μελέτη πρέπει να ανταποκρίνεται πρέπει να συμφωνεί με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.) και του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Περιλαμβάνει την Αρχική Πρόταση (Concept Design) και την Προμελέτη, όπου παρουσιάζεται μία συνοπτική εικόνα του έργου με κάποια βασικά στοιχεία (τοποθεσία, ισχύοντες όροι δόμησης και χρήση του έργου). Σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη η συνεργασία με τον πελάτη για να δούμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικοπέδου,  τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη αλλά και τις σύγχρονες τάσεις λειτουργικότητας και αισθητικής. Όλα τα παραπάνω, αυτά θα γίνουν οι κατευθυντήριες για ένα σωστό σχεδιασμό. 

Η Οριστική Μελέτη είναι η τελική μελέτη που θα υποβληθεί στην Πολεοδομική Υπηρεσία με όλες τις πληροφορίες για τη χωροθέτηση και τη  διαμόρφωση του έργου. Η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει επιπλέον κατασκευαστικές λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τα δομικά στοιχεία, τα έπιπλα, τον εξοπλισμό και διακοσμητικά στοιχεία. Κάτι που δεν πρέπει να παραληφθεί είναι ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) καθώς μια στην αρχιτεκτονική μελέτη πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τα κλιματολογικά δεδομένα. Στόχος είναι να βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης εντός του κτιρίου και η λειτουργία του να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Αρχιτεκτονική μελέτη ως μια ολιστική διαδικασία

Εκτός από το να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη, μια αρχιτεκτονική μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει την προσαρμογή του κτιρίου στο περιβάλλον. Τι σημαίνει αυτό; Οι αρχιτέκτονες πρέπει να κατανοούν τις προτιμήσεις της κοινότητας και του περιβάλλοντος στο οποίο θα ενσωματωθεί το έργο. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός πρέπει να ανταποκρίνεται τόσο στις τοπικές παραδόσεις και στην πολιτιστική κληρονομιά όσο και στις κοινωνικές ανάγκες. Πρακτικά είναι ο παράγοντας της πολιτιστικής και κοινωνικής προσαρμογής. 

Η αρχιτεκτονική μελέτη δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια των χρηστών του, προτείνει λύσεις που θα μειώσουν το αποτύπωμα του έργου στο φυσικό περιβάλλον, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της διακόσμησης, των χρωμάτων, των υλικών και την ενσωμάτωση τεχνολογικών συστημάτων για να δημιουργήσει ένα συνολικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Συνοψίζοντας, η αρχιτεκτονική μελέτη αποτελεί το θεμέλιο για τη δημιουργία λειτουργικών, αισθητικά ελκυστικών και ασφαλών χώρων. Με την ολοκληρωμένη προσέγγισή της, συνδυάζει την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία προκειμένου να δημιουργήσει κτίρια και υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών τους, προάγουν την βιωσιμότητα και σέβονται το περιβάλλον και τον πολιτισμό τους. 

Η αρχιτεκτονική μελέτη πρέπει να γίνεται από άτομα που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και την κατάλληλη εκπαίδευση. Μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη εκτός από το αισθητικό μέρος πρέπει να συμβαδίζει με τη στατική μελέτη, τη μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς επίσης και με τις μελέτες της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, της πυροπροστασίας και της ηχομόνωσης.

Κλείσε μια δωρεάν συμβουλευτική

Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις τα σωστά θεμέλια. Και η αρχιτεκτονική μελέτη σου δίνει τα θεμέλια που χρειάζεσαι, είτε πρόκειται για ένα καινούργιο κτίριο,  είτε πρόκειται για μια ανακαίνιση ενός ήδη υπάρχοντος κτιρίου. Σε περιμένουμε στην Chnaris Αrchitecture in Construction για να μελετήσουμε το δικό σου κτίριο ή να δούμε μαζί την ανακαίνιση σου, να δούμε τις ανάγκες σου και να σχεδιάσουμε μαζί!

Subscribe

* indicates required